Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie nr 13/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu.

 

W związku z pogarszającą się̨ sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 z dniem 08 października 2020 roku zarządzam, co następuje:

 

 1. Każdy uczeń, pracownik oraz osoba upoważniona przed wejściem do budynku szkoły zobowiązani są do zasygnalizowania swojej obecności dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych i poczekania na obsługę szkoły, w celu monitorowania komunikacji pomiędzy portiernią, sekretariatem i klasami szkolnymi.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni nie maja prawa wstępu na teren budynku szkoły.
 3. Uczeń wraz instrumentem (ciężkim i dużo-gabarytowym) oczekuje przy drzwiach wejściowych budynku szkoły na nauczyciela, który jest odpowiedzialny za przyjęcie ucznia wraz z instrumentem i odniesienie ciężkiego sprzętu do wyjścia.
 4. We wszystkich ciągach komunikacyjnych obowiązuje maseczka ochronna lub przyłbica. W klasach wskazane jest noszenie maseczki na zajęciach indywidualnym (z wyłączeniem instrumentów dętych podczas gry) lub przyłbicy w przypadku chóru i zajęć grupowych.
 5. Wszelką dokumentację szkolną oraz pocztową dostarcza się za pośrednictwem obsługi w portierni. W pilnych przypadkach spotkanie z sekretariatem lub dyrektorem szkoły ustala się wcześniejszym zgłoszeniem telefonicznym: Sekretariat: 672685495, Dyrektor: 608055166.
 6. Na zaplanowanych koncertach szkolnych w sali koncertowej przebywa tylko i wyłącznie uczeń z jednym rodzicem/opiekunem dla zachowania bezpieczeństwa i obowiązującej odległości co najmniej 1,5 metra.
 7. W przypadku złego samopoczucia ucznia, gorączki czy innych symptomów związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, uczeń pozostaje w izolatce (sala nr 67 w nowym budynku szkoły) do momentu zgłoszenia się rodzica/opiekuna prawnego.
 8. Wszelkie niepokojące sygnały i sytuacje związane ze stanem zdrowia dziecka, rodziny, szkoły ogólnokształcącej oraz kontaktu z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie natychmiast należy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu lub w sekretariacie szkoły.

Procedury bezpieczeństwa przeprowadzane przez nauczyciela po wejściu ucznia do klasy:

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii Covid 19 oraz w ramach prowadzenia monitoringu bezpiecznej szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia wywiadu z uczniem na początku każdej lekcji i przekazania niezbędnych wiadomości Dyrektorowi szkoły:

 1. Samopoczucie ucznia i ewentualne objawy sugerujące chorobę: gorączka, kaszel, katar lub inne.
 2. Sytuacja w domu: osoby z gorączką, kaszlem i innymi objawami związanymi z Covid 19 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub mające kontakt z zakażonymi.
 3. Sytuacja w szkole ogólnokształcącej: na kwarantannie, zdalnym nauczaniu, zawieszona.

Ponadto:

 • Przed rozpoczęciem jakichkolwiek zajęć każdy uczeń zobowiązany jest do umycia rąk ciepłą woda i mydłem, a następnie ich dezynfekcji.
 • na lekcja indywidualnych wskazane jest noszenie maseczki (za wyjątkiem instrumentów dętych podczas gry) i przyłbic w przypadku zajęć zbiorowych.
 • obowiązuje zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra
 • materiały i pojemniki z przyborami, nie wycierać tylko spryskać płynem dezynfekcyjnym
 • przecierać regularnie klamki

PERMANENTNIE PRZYPOMINAĆ KAŻDEMU UCZNIOWI O OBOWIĄZUJĄCYCH ZASADACH!!!

MASECZKI, PRZYŁBICE, MYCIE RĄK.

W PRZYPADKU BRAKU NALEŻYTEJ OCHRONY KIEROWAĆ DO PORTIERNI WYPOSAŻONEJ W POTRZEBNE MATERIAŁY.

SzMuzyczna20100911030