[ ! COVID-19 ! ] zmiana rozporządzenia – ustalenie terminu ferii zimowych

W dniu 27 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2111 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ferie zimowe 2020/2021 – 4.01 – 17.01

Rozporządzenie ustala okres ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 jednolicie dla całego kraju – od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.   [ nowy § 11gd rozporządzenia ]Ponadto, w myśl regulacji znajdującej się w nowym § 11ge rozporządzenia, w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalone na podstawie przepisów o organizacji roku szkolnego, przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Powyższe rozwiązanie umożliwi ewentualne przeniesienie dni wolnych, ustalonych uprzednio na okres, który aktualnie będzie się pokrywać z terminem ferii zimowych, na inny termin.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.


Brzmienie rozporządzenia na dzień 30 listopada 2020 r.

źródło: cea-art.pl