Nowe rozporządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 3 maja 2021 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w  Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 824

Uregulowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach artystycznych nastąpiło w § 5 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym:

  • od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:
    • szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych (kształcenie zdalne)
    • szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (kształcenie zdalne)
  • od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego zajęcia realizowane są hybrydowo, czyli w taki sposób, że:
    • nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole oraz
    • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w sposób zdalny

W dalszym ciągu zachowano obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki artystycznej ma możliwość ustalenia  innego sposobu realizowania zajęć, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny (§ 5 ust. 3)

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 24 maja 2021 r. w szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klasy VIII szkoły podstawowej dyrektor szkoły może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Podobne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego. Zgodnie z § 5 ust. 7 rozporządzenia od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

 Przejdź do Rozporządzenia

Nowe rozporządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół