ZFŚS

Harmonogram ZFŚS 2021:

 Świadczenia

Termin
składania wniosków

Termin
rozpatrywania wniosków i wypłaty

Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie tzw. wczasów pod gruszą

Informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowych z ZFŚS wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów z 2020 roku należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 11.06.2021r.

11.06.2021

do 25.06.2021

Dofinansowanie zbiorowego uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych

na bieżąco

Świadczenia socjalne

26.11.2021

do 14.12.2021

Pomoc rzeczowa


na bieżąco


na bieżąco

Pomoc finansowa dla osób w trudnej sytuacji materialnej

Zapomogi losowe

Pożyczki mieszkaniowe

do 21.06.2021 do 30.11.2021

do 28.06.2021

do 14.12.2021

W uzasadnionych przypadkach na bieżąco

Krajowy lub zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży (§ 11. Pkt. 1a) oraz osób uprawnionych (§ 11. Pkt. 1b)

do 24.09.2021

do 19.10.2021

 

REGULAMIN + WNIOSKI

Wzory wniosków dofinansowania dla nauczycieli

aneks_fundusz świadczeń socjalnych