System kształceń

Podstawy programowe w szkolnictwie artystycznym określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. (Dz.U. z 2016 poz.2248)

  1. Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094), w publicznych szkołach artystycznych:

1) aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502)

2) aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601)

3) muzyk (symbol cyfrowy 343602)

4) plastyk (symbol cyfrowy 343204)

5) tancerz (symbol cyfrowy 343701)

 

  1. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
  2. Podstawy programowe, o których mowa w ust. 1, określają załączniki nr 2–6 do rozporządzenia.

Do pobrania:

Ramowy plan nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych