Zarządzenie Dyrektora PSM

Zarządzenie

Zarządzenie nr 15/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu.

Na podstawie Rozporządzenia Zmieniającego Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 16 października 2020 roku z dniem 19 października 2020 roku zarządzam, co następuje:

Ograniczenie funkcjonowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. B. Zielińskiego w Wągrowcu w sposób następujący: 

 • Zajęcia indywidualne z gry na instrumencie realizowane są w szkole.
 • Uczeń wraz instrumentem (ciężkim i dużo-gabarytowym) oczekuje przy drzwiach wejściowych budynku szkoły na nauczyciela, który jest odpowiedzialny za przyjęcie ucznia wraz z instrumentem i odniesienie ciężkiego sprzętu do wyjścia. 
 • W przypadku ucznia ze zmniejszoną odpornością istnieje możliwość pozostania w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). Zajęcia indywidualne mogą być prowadzone wówczas za pomocą technik kształcenia na odległość.
 • Zajęcia grupowe powyżej 10 osób (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, rytmika, orkiestra, zespoły kameralne) prowadzone będą w systemie hybrydowym. W wyżej wymienionych grupach na zajęciach może uczestniczyć 50% danej klasy. Harmonogram uczestniczenia uczniów na zajęciach stacjonarnych opracowują nauczyciele w/w przedmiotów, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły powiadamiają uczniów i rodziców. Pozostała część klasy realizuje kształcenie z wykorzystaniem metod kształcenia i technik kształcenia na odległość.

 

 • Informacje oraz przebieg nauczania ucznia przekazywane są na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego, telefonicznie oraz mailowo. Strona szkoły i Facebook aktualizowane są na bieżąco. 
 • Uczeń przebywający w szkole ma obowiązek:
 • zachować dystans w przestrzeniach wspólnych szkoły;
 • ograniczyć pobyt przesiadywania w holu i świetlicy;
 • stosować osłony ust i nosa podczas zajęć indywidualnych i w przestrzeniach wspólnych;
 • dokładnie myć ręce ciepłą wodą i mydłem oraz dezynfekować przed wejściem do klasy; 
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia pobierany jest obowiązkowo pomiar temperatury ciała;
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37°C lub wyżej szkoła powiadamia rodziców o odebraniu dziecka ze szkoły z obowiązkiem skorzystania z teleporady medycznej,
 • w przypadku złego samopoczucia ucznia, gorączki czy innych symptomów związanych
  z zagrożeniem epidemiologicznym, uczeń pozostaje w izolatce (sala nr 67 w nowym budynku szkoły) do momentu zgłoszenia się rodzica/opiekuna prawnego.
 • Wszelkie niepokojące sygnały i sytuacje związane ze stanem zdrowia dziecka, rodziny, szkoły ogólnokształcącej oraz kontaktu z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie należy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Wszystkie dokumenty zostawiam

 • Każdy uczeń, pracownik oraz osoba upoważniona przed wejściem do budynku szkoły zobowiązani są do zasygnalizowania swojej obecności dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych i poczekania na obsługę szkoły, w celu monitorowania komunikacji pomiędzy portiernią, sekretariatem i klasami szkolnymi. 
 • Rodzice/opiekunowie prawni nie maja prawa wstępu na teren budynku szkoły.
 • Wszelką dokumentację szkolną oraz pocztową dostarcza się za pośrednictwem obsługi w portierni. W pilnych przypadkach spotkanie z sekretariatem lub dyrektorem szkoły ustala się wcześniejszym zgłoszeniem telefonicznym: Sekretariat: 672685495, Dyrektor: 608055166.
 • Zaplanowane koncerty szkolne odbywają się wyłącznie w sali koncertowej bez udziału publiczności i prowadzone są online. Na Sali przebywa tylko i wyłącznie uczeń z jednym rodzicem/opiekunem dla zachowania bezpieczeństwa i obowiązującej odległości co najmniej 1,5 metra. Na sali koncertowej obowiązują maseczki, z wyjątkiem wykonawców. 

                            Procedury bezpieczeństwa przeprowadzane przez nauczyciela po wejściu ucznia do klasy:

W ramach prowadzenia monitoringu bezpiecznej szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia wywiadu z uczniem na początku każdej lekcji i przekazania niezbędnych wiadomości Dyrektorowi szkoły:

 1. Samopoczucie ucznia i ewentualne objawy sugerujące chorobę: gorączka, kaszel, katar lub inne.
 2. Sytuacja w domu: osoby z gorączką, kaszlem i innymi objawami związanymi z Covid 19 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub mające kontakt z zakażonymi.
 3. Sytuacja w szkole ogólnokształcącej: na kwarantannie, zdalnym nauczaniu, zawieszona.

Ponadto:

 • przed rozpoczęciem zajęć każdy uczeń zobowiązany jest do umycia rąk ciepłą woda i mydłem, a następnie ich dezynfekcji.
 • na lekcja indywidualnych noszenie maseczki (za wyjątkiem instrumentów dętych podczas gry) i przyłbic w przypadku zajęć zbiorowych.
 • obowiązuje zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra
 • materiały i pojemniki z przyborami spryskać płynem dezynfekcyjnym
 • przecierać regularnie klamki

PERMANENTNIE PRZYPOMINAĆ KAŻDEMU UCZNIOWI O OBOWIĄZUJĄCYCH ZASADACH!!!

MASECZKI, MYCIE RĄK.

W PRZYPADKU BRAKU NALEŻYTEJ OCHRONY KIEROWAĆ DO PORTIERNI WYPOSAŻONEJ W POTRZEBNE MATERIAŁY.

CZTERY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – DDMA

 • dystans
 • dezynfekcja
 • maseczka
 • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na czym to polega? Po zainstalowaniu aplikacji nasz telefon będzie monitorował otoczenie w poszukiwaniu innych telefonów (ale nie osób), na których także zainstalowana jest ta aplikacja. W tym czasie STOP COVID – ProteGO Safe analizuje długość (czas) i odległość kontaktu. Zapamiętuje tylko te kontakty, które trwały powyżej 15 minut, w odległości mniejszej niż 2 m. Jeśli któraś z tych osób, z którą miałeś dłuższy kontakt, zachoruje na koronawirusa – dostaniesz odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w tej sytuacji zrobić.