Zarządzenie Dyrektora PSM I st. w Wągrowcu

Zarządzenie nr 16/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu

z dnia 25 października 2020r.

 

Na podstawie Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd w dniu 23 października 2020 r. obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 i w oparciu o decyzje podjęte przez Rząd poprzez wprowadzenie realizowania zajęć edukacyjnych artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 1. W okresie od 26 października do 08 listopada 2020 roku wszystkie zajęcia w Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. B. Zielińskiego w Wągrowcu prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 2. Zajęcia odbywają się wg ustalonego planu pracy szkoły stosowanego do dnia wprowadzenia nauczania zdalnego.
 3. W nauczaniu na odległość wykorzystane są następujące komunikatory: Classroom, Zoom, Messenger, What’s up, Microsoft Teams.
 4. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe z zachowaniem obowiązujących zasad nauczania zdalnego:
 • Organizacja poszczególnych zajęć edukacyjnych opiera się na zdalnej pracy grupowej i indywidualnej oraz pracy samodzielnej i ćwiczeniach domowych z instrumentem przy wsparciu nauczyciela.
 • Podczas zdalnej pracy z uczniem zostaje uwzględnione:
 1. a) równomierne obciążenie uczniów,
 2. b) zróżnicowanie zajęć,
 3. c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku w ciągu dnia,
 4. d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
 6. Obecność ucznia i nauczyciela oraz przebieg zajęć są odnotowane w e-dzienniku szkolnym.
 7. Wszelkie niedogodności zgłaszane są przez nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub dyrektora.
 8. Szkoła pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielami, rodzicami i uczniami za pośrednictwem strony internetowej szkoły, mailingu i smsów.

Marek Rybarczyk

Zarządzenie