Ograniczenie funkcjonowania szkół – zmiana rozporządzenia

W dniu 5 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1960 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W sposób generalny rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

W odniesieniu do szkolnictwa artystycznego rozporządzenie wprowadziło następujące zmiany:

 • ustalono sposób funkcjonowania wszystkich typów szkół i placówek artystycznych na zasadzie wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, czyli w oparciu o:
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
  .
 • ograniczenie funkcjonowania dotyczy także klas I – III ogólnokształcących szkół muzycznych I st.
  .
 • § 2b dodano ust.  5, umożliwiający dyrektorowi szkoły artystycznej realizującej także także kształcenie ogólne w zakresie klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy III liceum ogólnokształcącego zorganizowanie indywidualnych lub grupowych konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego
  .
 • podobne rozwiązanie wprowadzono w § 2b ust. 6, pozwalający w klasach, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, zorganizowanie konsultacji z nauczycielami przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego
  .
 • wprowadzono również w § 2b ust. 7 możliwość udostępnienia pomieszczeń w szkole w celu przeprowadzenia czynności związanych z konkursami dla uczniów szkół artystycznych, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  .
 • ostatnią zmianą jest wprowadzenie w § 2c rozporządzenia, obowiązku w okresie od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 r. obowiązku prowadzenia działalności opiekuńczej w odniesieniu do dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.

Warto także zaznaczyć, że została utrzymana w mocy regulacja znajdująca się w § 2b ust. 4, zgodnie z którą w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dyrektor szkoły artystycznej ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

r-men-covid-19-czasowe-ograniczenie-09.11.20.pdf