[ ! COVID-19 ! – dofinansowanie dla nauczycieli ] zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W dniu 19 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2047 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r. (z wyjątkiem zmiany regulacji znajdującej się w § 10 ust. 12 zmienianego rozporządzenia, której nadano moc obowiązującą od dnia 1 listopada 2020 r.).

W zakresie szkolnictwa artystycznego rozporządzenie wprowadza trzy istotne zmiany:
 • wprowadza zapowiadaną przez Centrum i Departament zmianę brzmienia § 11bb rozporządzenia, podyktowaną trwającym w dalszym ciągu stanem epidemicznym, zgodnie z którą, Centrum ogłosi regulaminy poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego przewidzianych na rok szkolny 2020/2021, do dnia 31 grudnia 2020 r.
  .
 • wskazuje w sposób jednoznaczny okoliczność w jakiej nie przeprowadza się egzaminu promocyjnego w szkołach artystycznych, łącząc ją bezpośrednio z ograniczeniem funkcjonowania szkół artystycznych. Doprecyzowany zapis oznacza zatem, że egzamin promocyjny nie będzie przeprowadzany w szkołach artystycznych tylko w przypadku gdy w terminach jego zwyczajowego przeprowadzania w dalszym ciągu utrzymywane będzie ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych.
  .
 • wprowadza jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnego do prowadzenia zdalnego nauczania
Generalne zasady związane z dofinansowaniem zostały uregulowane od § 10a do § 10d.
 • wysokość dofinansowania ustalono na maksimum 500 zł
 • dofinansowanie przysługuje jednorazowo każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy Prawo oświatowe
 • dofinansowanie przysługuje wyłącznie w jednym miejscu pracy
 • przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi
 • w przypadku szkolnictwa artystycznego dofinansowanie obejmie zatem wszystkie typy szkół artystycznychplacówki artystyczne oraz bursy prowadzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 • dofinansowanie będzie przysługiwało także nauczycielom niepublicznych szkół artystycznych, także zatrudnionym w szkołach artystycznych nieposiadających uprawnień szkoły publicznej
 • w przypadku niepublicznych szkół artystycznych MKiDN przekazuje środki w formie dotacji celowej
Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielom:
 • “przedszkolnym”
 • pozostającym w dniu 7 grudnia 2020 r.:
  – w stanie nieczynnym lub przebywającym na świadczeniu rehabilitacyjnym
  – na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego (chyba, że w tym czasie świadczyli pracę)
  – zawieszonym w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 Karty Nauczyciela
  – pozostającym na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni oraz
  – urlopowanym lub całkowicie zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych
Kategorie sprzętu i oprogramowania objętego dofinansowaniem (§ 10c ust. 3)
 • komputer stacjonarny
 • monitor
 • komputer przenośny będący laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym
 • podzespoły komputerowe, w tym: karty graficzne, dysk twardy, pamięci RAM, procesor, płyty główne, karty dźwiękowe, karty sieciowe, karty wideo, napęd optyczny, zasilacz, obudowa, matryca do laptopa lub monitora
 • kamera internetowa lub wizualizer
 • statyw
 • mikrofon, słuchawki lub zestaw słuchawkowy (mikrofon i słuchawki)
 • drukarka, skaner lub urządzenie wielofunkcyjne
 • mysz, klawiatura, ładowarka sieciowa, głośniki, pamięci zewnętrzne, napęd zewnętrzny, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej
 • bateria do komputera przenośnego, akumulator, power bank, zasilacz awaryjny
 • adapter, koncentrator sieciowy
 • cyfrowy mikroskop
 • liniowy rejestrator dźwięku, dyktafon cyfrowy
 • oprogramowanie komputerowe
 • smartfon
 • zakup usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi
Procedura uzyskania dofinansowania:
 • procedura realizowana jest w oparciu o udostępnione na stronie MEN wzory wniosków i rozliczeń 
 • nauczyciel składa do dyrektora szkoły (lub innej jednostki oświaty) wniosek o dofinansowanie w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. (co do zasady decyduje największy wymiar zatrudnienia w danej jednostce)
 • w przypadkach jednoczesnego zatrudnienia w więcej niż jednej jednostce lub w innych sytuacjach niestandardowych, wytyczne postępowania znajdują się w § 10c ust. 6 – 8 rozporządzenia

Wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela (gdy brak – serię i numer paszportu lub innego dokumentu)
 • informacje o rodzaju zakupionego sprzętu oraz koszt ich zakupu
 • oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty
 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku
 • podpis nauczyciela
 • kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, wystawionego imiennie na nauczyciela
W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, dokonanego do dnia 20 listopada 2020 r. i braku imiennego dowodu zakupu, do wniosku nauczyciel dołącza kopię lub oryginał paragonu oraz składa oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku. 
 • dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski pod względem warunków otrzymania dofinansowania
 • sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania, która zawiera:
  – nazwę jednostki
  – imiona i nazwiska nauczycieli
  – numery PESEL nauczycieli (lub innych dokumentów)
  – kwotę dofinansowania, o którą ubiegają się poszczególni nauczyciele
  – sumę kwot dofinansowania
  – podpis dyrektora wnioskującej jednostki
W przypadku szkół artystycznych dla których MKiDN (CEA) jest organem dotującym, dyrektor takiej szkoły artystycznej przekazuje wniosek  bezpośrednio do Centrum Edukacji Artystycznej w sposób tradycyjny (pisemny) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) do dnia 11 grudnia 2020 r.

wniosek zawiera:
– nazwę szkoły artystycznej, adres jej siedziby i numer identyfikacyjny REGON
– wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jako organu dotującego
– wnioskowaną kwotę dotacji
– numer rachunku bankowego jednostki systemu oświaty, na który należy przekazać dotację
– miejscowość i datę sporządzenia wniosku
– wykaz załączników
– podpis dyrektora danej szkoły
– listę, o której mowa w § 10c ust. 15

 • Przekazanie dotacji ma nastąpić na rachunek wnioskującej jednostki do dnia 21 grudnia 2020 r.
 • Dofinansowanie zostanie wypłacone do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Rozliczenie przekazania dotacji celowej dla nauczycieli przez dotowane szkoły następuje do dnia 31 stycznia 2021 r. 

.

przejdź do rozporządzenia

Źródło https://cea-art.pl/