Zarządzenie nr 1/2021

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu z dnia 18 stycznia 2021r.

Na podstawie Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie powrotu do kształcenia stacjonarnego uczniów klas I – III zarządzam, co następuje:

  1. W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu zostają nadal utrzymane dotychczasowe zasady funkcjonowania, realizacja zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. W nauczaniu na odległość wykorzystane są następujące komunikatory: Classroom, Zoom, Messenger, What’sUp, Microsoft
  3. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe z zachowaniem obowiązujących zasad nauczania zdalnego:
  • Organizacja poszczególnych zajęć edukacyjnych opiera się na zdalnej pracy grupowej i indywidualnej oraz pracy samodzielnej i ćwiczeniach domowych z instrumentem przy wsparciu nauczyciela.
  • Podczas zdalnej pracy z uczniem zostaje uwzględnione :

a. równomierne obciążenie uczniów,

b. zróżnicowanie zajęć,

c. możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku w ciągu dnia,

d. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4. Obecność ucznia i nauczyciela oraz przebieg zajęć są odnotowane w e-dzienniku

5. Wszelkie niedogodności zgłaszane są przez nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów telefonicznie za pośrednictwem sekretariat u szkoły lub dyrektora.

6. Szkoła po zostaje w stałym kontakcie z nauczycielami, rodzicami i uczniami za pośrednictwem strony internetowej szkoły, mailingu i smsów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021r.