Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony www.psmwagrowiec.com

 
 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2019

 
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 
 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 
 

Treści i artykuły opublikowane przed 23.09.2020 r. mogą nie być w pełni dostępne

 
 

Dokumenty PDF,DOC,DOCX,ODT mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo

 
 

Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 
 

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu.

 
 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

 
 

E-mail: sekretariat@psmwagrowiec.com dyrektor@psmwagrowiec.com

 
 

Telefon: +48 67 268-54-95

 
 

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY:

 
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 
 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 
 

ul. Kościuszki 19, 62-100 Wągrowiec

 
 

Do budynków szkoły prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu pierwszym jest jeden schodek, brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Wejście drugie umożliwia wjazd wózkiem do portierni oraz Sali Koncertowej.

Nad wejściami do szkół nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 
 

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób z zewnątrz szkoły.

 
 

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 
 

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

 
 

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Szkoła nie ma tłumacza języka migowego.

 
 

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 
 
 

DANE TELEADRESOWE:

 
 

sekretariat@psmwagrowiec.com

tel. (67) 268-54-95

Nasz adres:

ul. Kościuszki 19

62-100 Wągrowiec

Dyrektor

mgr Marek Rybarczyk

dyrektor@psmwagrowiec.com

tel. 608 055 166

tel. (67) 268-54-95 wew. 12