Rekrutacja

REKRUTACJA 2022/2023

Szkoła prowadzona jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem specjalistycznej jednostki – Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje wizytator CEA.
Rekrutację do szkoły przeprowadza się w zakresie nauki gry na instrumentach:
fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka i perkusja.

• Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim, w ramach których odbywają się zajęcia indywidualne z instrumentu i grupowe: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, zespół instrumentalny, orkiestra.
• przyjęcie do klasy I cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;
• przyjęcie do klasy I cyklu czteroletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
• Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
• Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych.
1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony).
2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3. w przypadku dziecka, które nie ukończyło 7 lat w danym roku kalendarzowym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o podjęciu nauki szkolnej lub zaświadczenie o spełnieniu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w roku poprzedzającym pójście do szkoły.
• Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
• Badanie obejmuje: zaśpiewanie piosenki, sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, koordynacji ruchowej, sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, rozmowę z kandydatem.
Bliższych informacji udziela Dyrektor Szkoły – nr tel. 608 055 166

SKANY DOKUMENTÓW MOŻNA WYSYŁAĆ NA ADRES MAILOWY: sekretariat@psmwagrowiec.com
ZAPRASZAMY !!!

Regulamin

Kwestionariusz 2022-2023

Zadania dla kandydatów cykl 4-letni

Zadania dla kandydatów cykl 6-letni

Poradnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach artystycznych

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Zarządzenie

Zarządzenie 07.02.2020