System kształceń

Szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o 6-letnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat i pomyślnie przeszedł badania przydatności; natomiast do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o 4-letnim cyklu kształcenia – kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat i również przeszedł pomyślnie badania przydatności. Badanie przydatności do klasy pierwszej odbywa się co roku, w kwietniu, maju lub czerwcu i polega przede wszystkim na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Szkoły muzyczne I stopnia dają podstawy wykształcenia muzycznego, stanowią przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia zawodowego. Odgrywają ogromną rolę w procesie umuzykalniania. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzą działalność koncertową oraz organizują liczne konkursy muzyczne. Uczniowie kształceni są w zakresie gry na wybranym instrumencie (akordeonie, altówce, fagocie, flecie, fortepianie, gitarze, harfie, klarnecie, klawesynie, kontrabasie, oboju, organach, perkusji, puzonie, rogu, saksofonie, skrzypcach, trąbce, tubie, wiolonczeli). Zajęcia odbywają się indywidualnie (1 uczeń – 1 nauczyciel). W zakresie realizowanych przedmiotów uczeń odbywa także indywidualne zajęcia z akompaniatorem, uczestniczy w zajęciach zespołowych, m. in.: rytmice z kształceniem słuchu, zespole instrumentalnym, orkiestrze, chórze. Nauka w szkole muzycznej I stopnia obejmuje również zajęcia teoretyczne, realizowane w grupach w zakresie kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi.

Ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o 6-letnim cyklu kształcenia, realizujące oprócz kształcenia artystycznego również kształcenie ogólne odpowiadające 6-letniej szkole podstawowej. W związku z tym odmienne są kryteria wiekowe kandydatów przyjmowanych do tego typu szkół, przyjmuje się wyłącznie dzieci w wieku 6 i 7 lat.

Do pobrania:

Wytyczne ws obowiązujących zasad nauczania i stosowanych metod i technik kształcenia na odległość.

Ramowy plan nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych